• Наредба за еврокодове - обнародвана в ДВ брой 111 от 27.12.2013Google+ Facebook Pinterest

01/02/2014

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-19 от 2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции (ДВ, бр. 2 от 2012 г.)

 

§ 1. Създава се чл. 9:

„Чл. 9. За конструктивни изисквания, включително за геотехническо проектиране на строежите, които не са определени в Еврокодовете, се прилагат изискванията на действащите национални нормативни актове.“

§ 2. В преходните и заключителните разпоредби § 2 се изменя така:

„§ 2. Националните приложения с национално определените параметри за прилагане на Еврокодовете на територията на Република България се утвърждават със заповед на министъра на инвестиционното проектиране.“

§ 3. В приложение № 2 към чл. 3, ал. 1 се създават т. 29а, 29б, 50, 51, 52 и 53:

„29а. БДС EN 1993-3-1:2007/NА Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 3: Кули, мачти и комини. Кули и мачти. Национално приложение.

29б. БДС EN 1993-3-2:2007/NА Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 3: Кули, мачти и комини. Комини. Национално приложение.

50. БДС EN 1999-1-2:2007/NA Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-2: Проектиране на конструкции за въздействие от пожар. Национално приложение.

51. БДС EN 1999-1-3:2007/NA Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-3: Конструкции, подложени на умора. Национално приложение.

 

52. БДС EN 1999-1-4:2007/NA Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-4: Студеноформувани равнинни елементи. Национално приложение.

53. БДС EN 1999-1-5:2007/NA Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-5: Черупкови конструкции. Национално приложение.“.

 

Преходни и заключителни разпоредби

§ 4. (1) От 6 януари 2014 г. проектирането или инженерингът (проектирането и изграждането) на нови строежи, които се възлагат при условията и по реда на Закона за обществените поръчки, се извършват по Еврокодовете.

(2) За проектирането на строежи, които са извън обхвата на ал. 1, се определя едногодишен преходен период от датата на влизане в сила на наредбата, през който конструкциите на строежите може да се проектират както по действащите национални нормативни актове за проектиране на строителни конструкции, така и по Еврокодовете, без да се смесват националната и Еврокодовата система.

§ 5. (1) Производства по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж, започнати преди 6 януари 2014 г., се довършват по досегашния ред.

(2) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган. За започнато производство се счита и наличието на съгласуван идеен инвестиционен проект.

§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник”.

 

Министър: Иван Данов