• ВАЖНО • Търпим строежGoogle+ Facebook Pinterest

Строеж, които е изграден без строителни книжа (т. е. незаконен строеж), но който отговаря на определени условия, посочени в закона, може да бъде обявен за търпим строеж. Документът, който потвърждава това, се нарича удостоверение за търпимост.

 

За какво служи този документ?

- удостоверението за търпимост възпрепядства възможността строежът да бъде премахнат или забранен за ползване;

- то ще е необходимо, при желание да продаде, подари, замени или ипотекира такъв строеж.

 

Важно! Издаването на удостоверение за търпимост не узаконява строежа! (виж Незаконен строеж)

 

За да получи удостоверение за търпимост, строежът следва да отговаря на определени условия – свържете се с нас, за да ни запознаете с конкретния случай! Как се издава удостоверение за търпимост?

 

Собстветник на имот или лице с право на строеж върху имота, който отговаря на определени условия по закон за устройство на територията, следва да подаде писмено заявление за издаване на удостоверение за търпимост до главния архитект на общината (района), в която се намира имотът. Към него се прилагат необходимите документи, поискани от съответната община или районно кметство.