• ВАЖНО • Незаконен строежGoogle+ Facebook Pinterest

Последните изменения в Закон за устройство на територията (от 26.11.2012г.) допускат узаконяване, при определени условия, на строежи, построени без необходимата документация, т.е. незаконни строежи.

 

При какви условия може да бъде узаконен един незаконен строеж?

 

     - Строежите, построени без строителни книжа в периода до 26.07.2003г. (За строежите изградени до 31.03.2001г. (виж “Търпим строеж?”).

     - Необходимо е те да са били допустими или по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби съгласно Закон за устройство на територията.

 

Важно! Незаконните строежи, изградени след 26.07.2003г., не могат да бъдат узаконени и подлежат на премахване!

 

Какво следва да направя, ако съм собственик на незаконен строеж, който искам да узаконя?

 

Като собственик на строеж, до 26.11.2013 г. трябва да подам заявление за издаване на акт за узаконяване до главния архитект на общината (района), на територията на която се намира недвижимият имот, в който е извършено незаконното строителство. Срокът, до който е изградена незаконната постройка (както изяснихме по-горе) е 26.07.2003г.

 

Важно! Ако пропусна да подам заявлението в срок до 26.11.2013г. строежът ми ще подлежи на премахване, въпреки че отговаря на условията за узаконяване!

В едномесечен срок от подаване на заявлението служители от техническата служба при общината посещават строежа, извършват оглед, измерване, справки и др., в резултат, на което се съставя акт за констатиране на незаконното строителство. С него компетентния орган ще определи срок, в който следва да входират необходимите  документи по узаконяване на строежа. На този етап е добре да се свържете с архитект, за да изготви необходимата документация и да се входира в одобряващия орган (община или кметство).

След като са представени всички документи се прави проверка на предвидените от Закона предпоставки за издаване на акт за узаконяване. За да бъде издаден такъв акт е необходимо предварително да се заплатят наложените глоби за извършеното незаконното строителство и държавни такси, които са в троен размер от размера, който се дължи при издаване на разрешително за строеж. Размерът на таксите е различен за всички общини, когато орган по узаконяването е главният архитект. Таксите се приемат с наредба на общинския съвет.

 

Важно! Ако не се предоставят за одобрение необходимите документи в определения срок или когато главният архитект прецени, че не са налице условията за узаконяване, той издава мотивиран отказ, съобщава го на заинтересуваните лица и уведомява Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), или кмета на общината, в зависимост от категорията строеж, за прилагане на принудителни мерки по премахването му.

 

Можете да се обърнете към нас за консултация по темата и/или да изготвим проектната документация за узаконяване на незаконен строеж.