• ВАЖНО • СтроителствоGoogle+ Facebook Pinterest

Какво трябва да знам при започване на строеж?

За начало на строежа, въз основа на издаденото разрешение за строеж, се счита денят на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, а когато такъв не се изисква - датата на заверка на заповедната книга. За откриването на строителната площадка и определянето на строителната линия и нивото се съставя протокол с означение на регулационните и нивелетните репери. Документацията по проекта, заверена от съответната община (кметство) е обект на авторско право, като притежатели на правата са всички специалисти участвали в процеса на проектиране. Инвеститорът и/или строителят са задължени да изпълнят обекта във вид, какъвто е по проектни документи.

Какви са етапите през които минава строежа?

1. Одобрен проект – Когато проектната документация се одобри от община (кметство), то тя става основание за издаване на разрешение за строеж и за възлагане за изпълнение на строителството. Въз основа на одобрения проект се прави оферта от строителна фирма с точна стойност за сторителство. Често офертата за строителство се разбива на два етапа: Груб строеж (до Акт 14) и Довършителни работи (до Акт 16).
 

2. Разрешение за строеж – Може да бъде издадено едновременно с одобряването на проекта или след като вече е налице одобрен инвестиционен проект. Разрешение за строеж се издава от главния архитект на общината или района. Влиза в сила след изтичането на 14-дневен срок, ако няма обжалване от заинтересовани лица.
 

3. Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво - извършва се от специалист по част "Геодезия".
 

4. Ниво изкоп - на този етап трябва да присъства инженера по част "Геология", за да одобри изкопа, при което се подписва в заповедната книга на обекта. След полагането на основите инженера по част "Конструктивна" трябва да ги одобри и се подписва в заповедната книга.

 

5. Кота 0 - нивото на пода на първия надземен или приземен етаж. Заверена кота 0, означава, че са изградени основите и фундаментите на сградата.

6. 1-ва, 2-ра и т.н. плоча - преди полагането на бетон, армировката на всяка плоча трябва да бъде одобрена от инженера по част "Конструктивна".
 

7. Кота корниз (котата на стрехата) и Кота било (котата на най-високата точка на покрива) - покривната конструкция се одобрява от специалиста по част "Конструктивна".

8. Акт 14 (завършен груб строеж) – акт за приемане на конструкцията. С него се установява дали конструкция е правилно изпълнена, съгласно изискванията и дали е в състояние да понесе последващите строително-монтажни работи (СМР).
 

9. Акт 15 – констативен акт, който се подписва от инвеститора, изпълнителя и всички технически лица, упражнявали надзорна дейност или участвали в проектирането и изпълнението на строителството. С Акт 15 се установява дали строежът е годен за приемане и въвеждане в експлоатация.
 

10. Разрешение за ползване (Акт 16) - документ, който се подписва от инвеститора, изпълнителя /строител/ и приемателната комисия и с него сградата се въвежда в експлоатация. За да се приеме строежът, той трябва да отговаря на всички условия за безопасност, енергиина ефективност, защита от шум и опазване на околната среда и носимоспособност - механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания. За да получат Акт 16 жилищните обекти, трябва да бъдат напълно изпълнени всички СМР на сградата и околния терен (фасада, общи части, инсталации, настилки около сградата и др.) и те трябва да съответстват на всички изисквания на ЗУТ.

Какъв е срокът на разрешението за строеж?

Разрешението за строеж губи правно действие, когато в продължение на 3 години от неговото издаване не е започнало строителството или когато в продължение на 5 години от издаването му не е завършен грубият строеж (Акт 14), включително и покривът на сградите. Това се установява писмено от органа, който го е издал. Строежите, за които разрешението за строеж е загубило действието си, могат да бъдат осъществени след презаверяване на разрешението за строеж. Когато разрешението за строеж не бъде презаверено в едногодишен срок, одобреният проект губи правно действие. При презаверяване на разрешението за строеж се заплаща 50 на сто от предвидената такса по общия ред.