• ВАЖНО • 10-те най-често задавани въпроса!Google+ Facebook Pinterest

01/02/2017

 

1. Какви документи са ми необходими за стартиране на проектирането?

 

Скица на недвижимия имот – извадка от службата по кадастър и геодезия. Валидността на скицата е 6 месеца, считано от датата на издаване. След като изтече 6-месечния срок скицата се счита за невалидна и трябва да се поиска нова скица.

 

Виза за проектиране –  това е скица на недвижимия имот с указан начин на застрояване – копие (извадка) от действащия подробен устройствен план на населеното място с обхват на поземления имот и съседните му поземлени имоти. Визата се издава от главния архитект на съответната община (район) и показва ограничителните показатели за имота, а именно: плътност (процент) на застрояване, Кинт, максимална височина (кота корниз), минимално озеленена площ и др. Визата за проектиране трябва задължително да се съгласува с електроразпределителното дружество и ВиК, а при необходимост подземен кадастър, БТК, Газификация, Топлофикация и др. Ако не може да се издаде виза за проектиране от съответната община (район) е необходимо да се разработи подробен устройствен план (ПУП) за съответния имот.

 

Тахиметрична снимка на имота - заснемане на границите на имота, денивелация на терена, съществуващо застрояване, висока дървесна растителност, други особености на имота. Извършва се от инженер – геодезист.

 

Геоложки доклад - проучване за състава на почвите, нивото на подпочвените води (ако има такива). Изготвя  се от инженер – геолог.

 

Предварителен договор или становище от експлоатационните дружества:

 

-  от Електроразпределителното дружество - становище за съществуващи мощности или предварителен договор за предоставяне на нови мощности.

-  от ВиК (указания за присъединяване)

 

2. Какво представлява проекта?

 

В зависиомост от вида на сградата, проекта може да включва различни части.

Основни части в инвестиционния проект са:

   1. Архитектура;

   2. Строителни конструкции (СК)(заверени от технически контрол);

   3. Ел. инсталации (ЕЛ);

   4. ВиК инсталации (ВиК);

   5. Геодезия (тахиметрична снимка, верт. планировка и трасировъчен план);

   6. Геоложко проучване;

   7. Пожарна безопасност (ПБ);

   8. План за безопастност и здраве (ПБЗ);

   9. Енергийна ефективност (ЕЕ)(с доклад към енергийната ефективност);

 

Посочените части са в обхват и съдържание, съгласно действащите нормативни актове и напълно покриват изискванията за одобрение на проектната документация от административния орган.

 

Допълнителни части в инвестиционния проект могат да бъдат:

   10. Озеленяване и благоустрояване;

   11. Отопление, вентилация и климатизация (ОВК);

   12. ВиК - автоматично пожарогасене;

   13. Електро - пожаро известяване;

   14. Пътно-транспортна схема;

   15. Временна организация на движението (ВОД);

   16. Технология;

   17. Интериор;

   18. Детайли и др.

 

3. Как се одобрява инвестиционния проект?

 

Одобряването на инвестиционния проект е с цел издаване на строително разрешение и може да се извърши от:

        - експертен съвет по устройство на територията (ЕСУТ) на общинската администрация – срокът за одобрение е един месец от внасянето на проекта;

       -  към всеки инвестиционен проект може да бъде изготвен комплексен доклад от фирма консултант (надзорна фирма). При наличието на такъв доклад, проектите се одобряват от общинската администрация в съкратен срок – 14-дневен от внасянето на проекта.

 

 

 

4. Ще бъде ли одобрен проекта?

 

Инвестиционните проекти се изработват в обхват и съдържание, съгласно действащите нормативни актове и напълно покриват изискванията за одобрение на проектната документация от административния одобряващ орган. При допускане на грешка или пропуск от страна на проектанта, то същия отстранява грешката за негова сметка в максимално кратък срок.

 

5. Ако харесам проект от сайта, а искам да направя промени?

 

Промени в проектите са възможни и допустими. В зависимост от конкретните желания и степента на промяна на вече изготвения и одобрен проект, завишението в цената за проектиране се договаря индивидуално за всеки проект предвид промяната.

 

6. Харесах проект – може ли да се мултиплицира в моя имот?

 

Проектите публикувани в сайта са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права като автори и носители на правата върху проектите са всички проектанти участвали в инвестиционния проект, поставяйки своя подпис, печат и удостоверение за проектиране. Да, която и да е сграда може да се мултиплицира в друг имот, но трябва да се побира в ограничителните линии на застрояване и да отговаря на съответните показатели за плътност (процент) на застрояване, Кинт, максимална височина (кота корниз), минимално озеленена площ и други изисквания.

 

7. Как ще получа проекта, ако имота ми е извън територията на общините Варна и Стара Загора?

 

Всички проекти след като бъдат изготвени и окомплектовани се предават на инвеститора в офисите на фирмата, след подписване на приемо-предавателен протокол.

Имаме много предадени проекти извън територията на Община Варна и Община Стара Загора, за които са издадени съответните разрешения за строеж и голяма част от тях са започнали строителство или са построени, а именно в:

   - Община Аврен;

   - Община Аксаково;

   - Община Балчик;

   - Община Белослав;

   - Община Бургас;

   - Община Бяла;

   - Община Велинград;

   - Община Вълчи дол;

   - Община Долни чифлик;

   - Община Дупница;

   - Община Елин Пелин;

   - Община Левски;

   - Община Провадия;

   - Община София;

   - Община Суворово и др.

За обекти извън територията на общините Варна и Стара Загора проектната документация се получава с куриерска фирма, като таксите са за сметка на възложителя.

 

8. Какви са цените на груб строеж и довършителните работи?

 

Към всички проекти, изготвени от нашата фирма, има изработена количествено-стойностна сметка, която може да послужи за оферта за строителство пред строителна фирма. При желание от страна на инвеститора може да се покаже каква ще бъде приблизителната стойност на желаната от него сграда. Крайната цена е изготвена при момента на предаване на проекта и е съобразена с текущите цени на строителни материали и труд.

 

9. Какъв е срокът за проектиране?

 

Срокът за проектиране зависи от типа обект и необходимата документация по Въпрос 1. Същинското проектиране на всички специалности не трае повече от 60-90 дни, но то зависи от предварителните данни описани във Въпрос 1. Практиката ни показва, че проектирането на сграда до 5000 кв.м. срокът е от 4 до 5 месеца, без инвеститора да е предприел каквито и да е предварителни стъпки.

 

10. Посещавате ли обектите си по време на строителството?

 

Да, това задължително по закон. В повечето случаи възникват проблеми, които могат да се решат единствено на строителната площадка в присъствието на архитект и строителен инженер. Следим за доброто изпълнение на нашите обекти и съветваме клиентите ни по време на самото строителството.

 

Имате още въпроси? Свържете с нас или направите запитване ТУК!